DPES Sign Expo China 2018

DPES Sign Expo China 2018 

TAIMES Field photos in DPES Guangzhou 2018.